تبلیغات
       

         متن مورد نظر كه در زمانی نمایش میابد که فریم نمایش داده نمیشود